Tra cứu trúng tuyển NV1
Cách 1:

Họ tên:
Ngày sinh:

(Dạng ngày sinh là ddmmyy (Ví dụ: sinh ngày 21/01/1986, thì nhập dữ liệu là: 210186))

Cách 2:

Số báo danh:
(chỉ ghi phần số)